Řízení kvality práce, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost si je vědoma důležitosti otázek ohledně kvality produkce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dopadů činnosti na životní prostředí, a proto má zavedeny systémy managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Od 14. ledna 2002 je společnost certifikována dle ČSN EN ISO 9001 – Systém managementu kvality (QMS), kterým firma zajišťuje vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací.

Dne 5.dubna 2006 společnost nově zavádí systém environmentálního managementu (EMS) – Ochrana životního prostředí, certifikovaného dle ČSN EN ISO 14001 a dále pak systém managementu bezpečnosti práce – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, certifikováno dle ČSN OHSAS 18001 dnes již certifikováno dle ISO 45001.

Funkčnost integrovaného systému je průběžně kontrolována formou interních auditů a externě formou každoročních kontrolních auditů a jedenkrát za 3 roky certifikačním auditem.

  • odborná elektrotechnická kvalifikace dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb. a dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb.
  • vedoucí zaměstnanci včetně vedoucích čet jsou držiteli odborné zkoušky E-07 ve smyslu Směrnice SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty“.
    E-07 – Vedoucí prací na trakčním vedení a na elektrických zařízeních
  • zdravotní způsobilost dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování dráhy a drážní dopravy.
  • držitelé průkazů pro vstup do prostorů ČD, a.s. a SŽDC, s.o. veřejnosti nepřístupných (rozsah oprávnění – celá síť provozované železniční dopravní cesty).

Certifikáty ke stažení